Cele i założenia

Projekt działań „Szkoła otwarta i tolerancyjna”

 Cel główny: Stworzenie wspólnej platformy działań dla bydgoskiej społeczności uczniowskiej, promujących postawę tolerancji i otwartości na ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy[1], wyznanie oraz status społeczny i materialny.

Cele ogólne:

 • uwrażliwienie młodych ludzi na zagadnienie tolerancji, akceptacji i       wielokulturowości
 • rozwijanie empatii u młodzieży
 • ćwiczenie umiejętności dyskusji, słuchania innych i prezentacji własnych opinii
 • przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
 • wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
 • promocja wiedzy o mniejszościach etnicznych
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wyrównywaniu szans oraz integrowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podkreślenie znaczenia współpracy wielokulturowej
 • przeciwdziałanie takim zjawiskom społecznych jak rasizm, ksenofobia, nietolerancja i wykluczenie
 • deklarowanie równości między wszystkimi ludźmi bez względu na dzielące ich różnice
 • kształtowanie postawy opartej na szacunku dla drugiej osoby
 • organizacja inicjatyw wychowawczych i akcji podejmujących tematykę tolerancji i otwartości w bydgoskich szkołach
 • integracja uczniów z bydgoskich szkół wokół projektów związanych z tolerancją i otwartością
 • aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Zakres tematyczny:

 • tolerancja i neutralność światopoglądowa
 • wielokulturowość
 • akceptacja różnorodności
 • wzajemny szacunek
 • wrażliwość na drugiego człowieka

 Podstawa Projektu:

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483),

– Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284),

– Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167),

– Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 169),

– Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187),

– Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).

[1] O ile nie stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem (np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka)